Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. OBSŁUGI FUNDUSZY EUROPEJSKICH W WYDZIALE STRATEGII I FUNDUSZY EUROPEJSKICH, URZĄD MIASTA OLSZTYNA, PLAC JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
13-09-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta, środków finansowych Unii Europejskiej, zwłaszcza pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem - na realizację zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych Miasta - zewnętrznych pozaunijnych środków finansowych,
 • współpraca z podmiotami zaangażowanymi w procesy przygotowania i realizacji projektów,
 • współpraca z instytucjami wdrażającymi programy pomocowe,
 • prowadzenie spraw związanych z koordynacją realizacji zadań w zakresie pozyskiwania środków, realizacją i rozliczaniem projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, realizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 •  znajomość przepisów prawa:
   - Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 
   - Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030 ,
   - Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego,
   - Kodeks postępowania administracyjnego,
   - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
  - Ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawne lub techniczne,
 • 2 lata w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych, realizacji projektów i ich rozliczania, kontroli.
Umiejętności:
 • Terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • Organizacja pracy własnej,
 • Aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • Komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • Samodzielność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
26-09-2021
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu ds. Obsługi Funduszy Europejskich w Wydziale Strategii i Obsługi Funduszy, Pl. Jana Pawła II 1, pok. 217, tel. 89/535 13 11,  tel. 89 527-31-11, wew. 425.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie
 e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.
Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta     oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo
 do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu
o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian