Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. PLANOWANIA, FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA BUDŻETU I INWESTYCJI W WYDZIALE INWESTYCJI MIEJSKICH URZĘDU MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+
Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
22-09-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Przygotowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu zadań realizowanych przez wydział.
 2. Weryfikowanie materiałów planistycznych  miejskich  jednostek  nadzorowanych przez wydział.
 3. Przygotowywanie zbiorczych załączników w zakresie wydatków majątkowych Gminy,
 4. Sporządzanie sprawozdania z wykonania budżetu  wydziału oraz Gminy w zakresie wydatków majątkowych,
 5. Rekomendowanie decyzji dotyczących budżetu w zakresie wydatków majątkowych wydziałów Urzędu Miasta i wydatków bieżących wydziału.
 6. Przygotowywanie zmian do planu finansowego wydziału.
 7. Przygotowywanie  projektu planu  wydatków  zadań inwestycyjnych w odniesieniu do załącznika inwestycyjnego uchwały budżetowej.
 8. Prowadzenie  rozliczeń  finansowych zadań realizowanych przez Wydział.
 9. Prowadzenie rejestru  faktur, umów oraz ich weryfikacja i rozliczanie.
 10. Opisywanie faktur zgodnie z obowiązującymi procedurami.
 11. Rozliczanie środków trwałych.
 12. Przygotowywanie wniosków o przekazane środków trwałych.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • Znajomość ustaw:
  - Ustawa o finansach publicznych,
  - Ustawa o podatku od towarów i usług,
  - Ustawa o rachunkowości,
  -Ustawa Prawo zamówień publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie w pracy na stanowisku w obszarze finansowo - ekonomicznym w jst.,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
Umiejętności:
 • terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • organizacja pracy własnej,
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • samodzielność,
 • kultura osobista.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
03-10-2021
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich, Pl. Jana Pawła II 1, tel. 89/534-94-31, tel. 89 527-31-11, wew. 400.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu, bądź nie wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr pok. 130 tel. 89/527-97-81. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,
 a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian