Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. SPRAWOZDAWCZOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH W WYDZIALE EDUKACJI W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA, KNOSAŁY 3

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że na stanowisko inspektora ds. sprawozdawczości i przetwarzania danych w Wydziale Edukacji w Urzędzie Miasta Olsztyna została  wybrana:

PANI SYLWIA BUKOWSKA zam. OLSZTYN

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Olsztyn, 14.10.2021r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
20-09-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Systemie Informacji Oświatowej (SIO),
 2. Obsługa programu System Informacji Oświatowej,
 3. Przygotowywanie narzędzi do przetwarzania informacji.
 4. Weryfikacja danych będących podstawą do naliczenia dla Miasta Olsztyn części oświatowej subwencji ogólnej,
 5. Kontrola i przegląd dokumentacji w jednostkach oświatowych w zakresie SIO,
 6. Przetwarzanie danych zawartych w SIO oraz sporządzanie analiz w tym zakresie,
 7. Realizacja zadań Lokalnego Administratora Bezpieczeństwa.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej 3-letni staż pracy zawodowej,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • znajomość przepisów:
  -  ustawa o systemie informacji oświatowej oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
  -  ustawa prawo oświatowe oraz przepisy wykonawcze do tej  ustawy,
  -  ustawy o finansach publicznych oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy,
 • brak skazania za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej 3 lata pracy w administracji samorządowej, rządowej,
Umiejętności:
 • terminowe, poprawne i dokładne wykonywanie prac,
 • organizacja pracy własnej,
 • aktualność i kompleksowość wiedzy,
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • samodzielność,
 • kultura osobista
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania).
Termin składania ofert:
03-10-2021
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Edukacji, Knosały 3, pok.5, tel. 89 506-09-03, .
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "Wyniki naborów".
 Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- częste kontakty z interesantami.

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian