Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

INSPEKTOR DS. WYKUPU I ZAMIAN W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODRAKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA PL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że nabór na stanowisko inspektora ds. wykupu i zamian w Wydziale Geodezji i Gospodarki Niruchomościami nie został rozstrzygnięty.

Olsztyn, 06.10.2021r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
22-09-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:
 1. Prowadzenie sprawy związanych z nabywaniem nieruchomości.
 2. Prowadzenie  sprawy związanych z zamianą nieruchomości.
 3. Przygotowywanie dokumentacji do wszczęcia procedury wywłaszczeniowej.
 4. Opracowywanie planów dotyczących środków na wykup nieruchomości w ramach Wieloletnich Planów Inwestycyjnych.
 5. Udział w rozprawach przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w związku z dokonywaną aktualizacją opłat rocznych.
 6. Przeprowadzanie wizji terenowych na nieruchomościach.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe, kierunek: geodezja lub gospodarka przestrzenna,
 • co najmniej 3 letni staż pracy,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  znajomość ustaw:
  - o gospodarce nieruchomościami,
  - o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej związane z gospodarką nieruchomościami i geodezją,
Umiejętności:
 • terminowość i poprawność wykonywanych prac,
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • zaangażowanie w pracę,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu),
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania)
Termin składania ofert:
03-10-2021
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Referatu Sprzedaży Nieruchomości i Regulacji Stanów Prawnych w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Pl. Jana Pawła II 1, pok. 113, tel. 89/527-31-11 wew. 303.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka "
Wyniki naborów".

Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, winda, schody,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności,a także bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z pracownikami innych komórek Urzędu Miasta  oraz jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna,
- przeprowadzanie terenowych wizji terenowych.

W miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian