Elektroniczna rekrutacja do pracy
w Urzędzie Miasta Olsztyna

PODINSPEKTOR DS. SPRZEDAŻY LOKALI W WYDZIALE GEODEZJI I GOSPODRAKI NIERUCHOMOŚCIAMI W URZĘDZIE MIASTA OLSZTYNA OL. JANA PAWŁA II 1

A- A+

Postępowanie zostało rozstrzygnięte

Informujemy, że stanowisko podinspektora ds. sprzedaży lokali  w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miasta Olsztyna  została  wybrana:

PANI   PAULINA SZULŻYCKA  zam. CIESZĘTA

kandydatka  spełniła  wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.

Olsztyn, 20.09.2021r.

Informujemy, że w związku z rezygnacją kandydatki na stanowisko podinspektora ds. sprzedaży lokali w Wydziale Geodezji i Gospodarki Niruchomościami, na w/w stanowisko zostaje wybrana Pani Paulina Mikołajczyk zam. Olsztyn, kolejna kandydatka z listy najlepszych kandydatów spełniających wymagania.

Olsztyn, 04.10.2021r.

Miejska jednostka organizacyjna:
Urząd Miasta Olsztyna
Data opublikowania:
30-08-2021
Wymiar i liczba etatów:
1
Obowiązki:

1. Przygotowywanie, pod nadzorem, lokali mieszkalnych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym wraz z prawami związnymi oraz sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie niezbędnym do obsługi budynków,

2. Prowadzenie pod nadzorem rejestru sprzedaży lokali, w tym m.in. monitorowanie ich sprzedaży w zakresie udzielonej bonifikaty,

3. Przygotowywanie pod nadzorem projektów uchwał w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty,

4. Analizowanie i naliczanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe, kierunek: geodezja lub gospodarka przestrzenna,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 •  znajomość ustaw:
  - o gospodarce nieruchomościami,
  - o własności lokali,
  - Kodeks postępowania administracyjnego,
Wymagania dodatkowe:
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji publicznej związane z gospodarką nieruchomościami i geodezją
Umiejętności:
 • terminowość i poprawność wykonywanych prac,
 • komunikacja ze współpracownikami i interesantami,
 • zaangażowanie w pracę,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • kultura osobista,
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • list motywacyjny,
 • skan lub zdjęcie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • skany lub zdjęcia dokumentów potwierdzających wymagania dodatkowe (w przypadku ich posiadania),
Termin składania ofert:
09-09-2021
Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta Olsztyna (tylko wersja elektroniczna poprzez formularz aplikacyjny)
Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Niruchomościami Pl. Jana Pawła II 1, pok. 106, tel. 89/527-31-11 wew. 388.
Wszelkie informacje w sprawach rekrutacji, w tym o spełnieniu bądź nie, wymogów formalnych, można uzyskać w Wydziale Organizacji i Kadr, pok. 130,  tel. 89/527- 97-81.
Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie e-rekrutacje.olsztyn.eu, zakładka – „Wyniki naborów” oraz  w Urzędzie Miasta Olsztyna na elektronicznej tablicy ogłoszeń, zakładka "Oferty pracy", zakładka                 "Wyniki naborów".
Przewiduje się zatrudnienie na czas określony.

Warunki pracy na danym stanowisku pracy:
- usytuowanie stanowiska pracy: budynek wielokondygnacyjny, schody, winda,
- praca przy stanowisku komputerowym, wymagająca bezpośredniego i telefonicznego kontaktu z interesantami i pracownikami innych komórek Urzędu Miasta,
- przeprowadzanie wizji terenowych.

W miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

wynosił mniej niż 6%.

Informacja dodatkowa:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Olsztyna z siedzibą w Olsztynie, Plac Jana Pawła II 1;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod@olsztyn.eu;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy
 od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


Rejestr zmian